WAKACYJNA PROMOCJA

Budujesz dom?

Bądź mądry i oszczędź na zasłużone wakacje. Skorzystaj z wakacyjnej promocji Wolplan, która gwarantuje atrakcyjną cenę na realizację usługi wykonania podkładu styrobetonowego oraz wylewki anhydrytowej Wolplan.

Wszystkim uczestnikom promocji Wolplan oferujemy wykonanie wylewki w promocyjnej cenie wakacyjnej lub jako alternatywę wykonanie posadzki cementowej w jednym pomieszczeniu, garażu, łazience na balkonie czy tarasie za 1zł netto w jednym pomieszczeniu do 40m² usługa zawiera materiał oraz robociznę. Warunkiem otrzymania posadzki cementowej za 1 zł netto, jest skorzystanie z pakietu podłogowego w postaci podkładu styrobetonowego oraz posadzki anhydrytowej.

Jeżeli zdecydujesz się jedynie na pojedynczą usługę, w dalszym ciągu masz prawo do zachowania ceny promocyjnej. Wybór należy do Ciebie.

Zamów pakiet Podłogowy

i oszczędź na wymarzone wakacje

promocja na posadzki anhydrytowe

Regulamin promocji Wolplan

Z dnia 25.06.2019

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Regulamin określa zasady programu promocji Wolplan zwanego dalej „Promocją”
 • 2. Organizatorem Programu jest BauProfi Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, adres: ul. Złotoryjska 186, 59-220 Legnica. NIP: 6912496436
 • 3. Program skierowany jest do osób, które spełnią wymagania opisane w niniejszym Regulaminie (osoby te zwane są „Uczestnikami Promocji” lub „Uczestnikami”).
 • 4. Program trwa od 15 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
 • 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w województwie dolnośląskim.
 • 6. Celem Promocji jest promowanie produktów marki „Wolplan” (dalej: „Produkty Promocyjne”), dostępnych jako kompleksowa usługa wykonawcza.

 §2 NAGRODY

 1. Promocja uwzględnia wykonanie  wylewki anhydrytowej/podbudowy styrobetonowej w obniżonej „Cenie Promocyjnej” lub w zamian wykonanie posadzki cementowej w cenie 1zł netto w jednym wybranym pomieszczeniu typu: garaż, łazienka lub taras, balkon o maksymalnej powierzchni do 40m² zwanej (dalej: „Nagrodą”). Uczestnik Promocji może wybrać tylko jedną formę Nagrody.
 2. Uczestnik promocji może skorzystać wyłącznie z jednej Nagrody, którą jest wykonanie kompleksowej usługi podkładu styrobetonowego oraz wylewki anhydrytowej bądź wykonanie posadzki cementowej w garażu łazience na tarasie czy balkonie za 1zł netto. Uczestnik nie będzie nagradzany podwójnie w każdym przypadku zostanie przyznana tylko jedna Nagroda którą uczestnik ma prawo wybrać.
 3. Decyzja z której nagrody uczestnik będzie korzystał musi zapaść przed zawarciem umowy wykonania usługi.

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. Zamówić posadzkę Wolplan w terminie nie późniejszym niż do 15 lipca 2019
  2. Podpisać umowę na realizację usługi do dnia 15 lipca 2019
  3. Zlecić realizację wykonania posadzki Wolplan w czasie trwania promocji
  4. Zapłacić za realizację usługi nie później niż do dnia poprzedzającego realizację usługi.
 1. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 2. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość Nagród, przy czym na każde zgłoszenie musi przypadać odrębna umowa potwierdzająca realizację usługi w czasie trwania Promocji.
 3. Uczestnik uzyskuje prawo do Nagrody po opłaceniu i realizacji zlecenia.
 4. Nagrody będą przyznawane aż do zakończenia okresu promocyjnego.
 5. Liczba miejsc w promocji jest ograniczona.
 6. Informacja o wyczerpaniu puli Nagród będzie dostępna na infolinii Wolplan pod numerem tel: 506 099 831.

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie do siedziby organizatora promocji.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.wolplanposadzki.pl/promocja-wakacyjna/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 
 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ - 506 099 831

Skontaktuj się z naszym ekspertem