REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.wolplanposadzki.pl

 

 • 1

Definicje

 1. BAU PROFI – spółka BAU PROFI Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Złotoryjska 186, 59-220 Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405585, NIP: 6912496436, REGON: 021782621, adres poczty elektronicznej: info@bauprofi.com.pl, nr telefonu: +48 506 099 831.
 2. Formularz– Usługa elektroniczna świadczona w formie interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie internetowym.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania z Serwisu internetowego oraz sposób świadczenia przez BAU PROFI usług drogą elektroniczną.
 4. Serwis internetowy– strona internetowa www.wolplanposadzki.pl.
 5. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez BAU PROFI na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 1. Użytkownik– każda osoba korzystająca z Serwisu internetowego.

 

 • 2

Zasady korzystania z Usług elektronicznych

 1. Korzystanie z Usług elektronicznych jest dobrowolne i nieodpłatne. Umowa o korzystanie z Usług elektronicznych jest zawierana na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu internetowego bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pisemnie na adres siedziby BAU PROFI lub za na adres poczty elektronicznej: info@wolplan.pl. Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko Użytkownika.
 1. BAU PROFI zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu internetowego z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności.
 1. BAU PROFI zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie BAU PROFI wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
 1. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu internetowego, w tym postanowienia dotyczące cookies, oraz wszelkie informacje w zakresie funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści oferowanych przez BAU PROFI Usług elektronicznych, wprowadzanych przez BAU PROFI do systemu teleinformatycznego Użytkownika (tj. plików cookies), określone są w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem internetowym: [proszę wstawić adres do polityki prywatności ze strony wolplanposadzki.pl].

 

 • 3

Wymagania techniczne

 1. Użytkownik może korzystać z Usług elektronicznych 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług elektronicznych zostanie udostępniona w Serwisie internetowym.
 2. Do korzystania z Serwisu internetowego wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia (komputera, laptopa itd.) z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej, wyposażonego w przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej).
 1. BAU PROFI zaleca, by urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, było wyposażone w system antywirusowy z aktualną wersją definicji wirusów, skuteczną zaporę bezpieczeństwa, miało zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej w zakresie bezpieczeństwa, a także posiadało aktywną funkcję odbierania plików cookies (ciasteczek) w przeglądarce internetowej.

 

 • 4

Formularz

 1. Poprzez wypełnienie Formularza oraz naciśnięcie przycisku „Wyślij”, Klient przekazuje BAU PROFI informacje, o których mowa w ust. 2 poniżej, na potrzeby późniejszego kontaktu z Klientem w przedmiocie inwestycji, której realizacją zainteresowany jest Klient („Inwestycja”).
 2. W Formularzu niezbędne jest podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, dokładnego adresu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) realizacji Inwestycji oraz rodzaju jej budownictwa (budynek mieszkalny jednorodzinny; lokal mieszkalny jednorodzinny; budownictwo użyteczności publicznej; budownictwo wielkoformatowe; inne), a także potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (tzw. checkbox).
 3. Do momentu kliknięcia przycisku „Wyślij”, Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych.

 

 • 5

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Na zasadach przewidzianych Regulaminem, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usług elektronicznych przez BAU PROFI oraz z działaniem Serwisu internetowego.
 2. Reklamacje mogą być składana:
 • pisemnie na adres: BAU PROFI Sp. z o.o., ul. Złotoryjska 186, 59-220 Legnica,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bauprofi.com.pl.
 1. Podanie następujących informacji pozwoli przyspieszyć proces rozpatrywania reklamacji:
 • okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
 • określenie żądania,
 • danych do kontaktu.
 1. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.

 

 • 6

Prawo autorskie

 1. Treści, grafiki, zdjęcia umieszczone w Serwisie internetowym są utworami, a w konsekwencji chronione są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Rozpowszechnianie utworów umieszczonych w Serwisie internetowym bez zgody BAU PROFI jest niedozwolone.

 

 • 7

Zmiany Regulaminu

 1. BAU PROFI zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, nałożenia na BAU PROFI określonych obowiązków przez organy państwowe, zmiany danych BAU PROFI, a także w celu usprawnienia działania Serwisu internetowego i obsługi Użytkownika, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana w Serwisie internetowym wraz z zestawieniem wprowadzanych zmian.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w drodze wskazanej w ust. 2 powyżej nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmiany.
 4. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej www.wolplanposadzki.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 1. Podstawą prawną dla wprowadzenia Regulaminu jest art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego oraz Usług elektronicznych w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, Polityką Prywatności, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej BAU PROFI oraz praw i wolności osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem [__].2019 r.